نام کاربري   تایید رمز عبور
نظرسنجی خدمات پرتال آب و فاضلاب استان اصفهان (تعداد شرکت کنندگان:117 نفر)
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (2 نظر)20%
20%
متوسط (3 نظر)30%
30%
ضعيف (1 نظر)10%
10%
خيلي ضعيف (4 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:10

نحوه دسترسي به مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (5 نظر)50%
50%
متوسط (0 نظر)%
%
ضعيف (1 نظر)10%
10%
خيلي ضعيف (4 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:10

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (1 نظر)10%
10%
متوسط (4 نظر)40%
40%
ضعيف (0 نظر)%
%
خيلي ضعيف (5 نظر)50%
50%

تعداد نظرات:10

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (1 نظر)10%
10%
متوسط (3 نظر)30%
30%
ضعيف (2 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (4 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:10

بروزرساني اطلاعات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (2 نظر)20%
20%
متوسط (3 نظر)30%
30%
ضعيف (1 نظر)10%
10%
خيلي ضعيف (4 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:10

کيفيت مطالب سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (1 نظر)10%
10%
متوسط (4 نظر)40%
40%
ضعيف (2 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10

گرافيک سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (2 نظر)20%
20%
خوب (2 نظر)20%
20%
متوسط (3 نظر)30%
30%
ضعيف (0 نظر)%
%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10

نحوه طبقه بندي اطلاعات راچگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (2 نظر)20%
20%
متوسط (4 نظر)40%
40%
ضعيف (1 نظر)10%
10%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10

ارتباط موضوعي مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)40%
40%
متوسط (1 نظر)10%
10%
ضعيف (2 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10

ارتباط مطالب باتصاوير را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (1 نظر)10%
10%
خوب (2 نظر)20%
20%
متوسط (2 نظر)20%
20%
ضعيف (2 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10

کيفيت تصاوير سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)40%
40%
متوسط (1 نظر)10%
10%
ضعيف (2 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)30%
30%

تعداد نظرات:10