نام کاربري   تایید رمز عبور
نظرسنجی خدمات پرتال آب و فاضلاب استان اصفهان (تعداد شرکت کنندگان:123 نفر)
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.25%
6.3%
خوب (4 نظر)25%
25%
متوسط (4 نظر)25%
25%
ضعيف (2 نظر)12.5%
12.5%
خيلي ضعيف (5 نظر)31.25%
31.3%

تعداد نظرات:16

نحوه دسترسي به مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (8 نظر)50%
50%
متوسط (2 نظر)12.5%
12.5%
ضعيف (1 نظر)6.25%
6.3%
خيلي ضعيف (5 نظر)31.25%
31.3%

تعداد نظرات:16

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (2 نظر)12.5%
12.5%
متوسط (7 نظر)43.75%
43.8%
ضعيف (1 نظر)6.25%
6.3%
خيلي ضعيف (6 نظر)37.5%
37.5%

تعداد نظرات:16

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.25%
6.3%
خوب (2 نظر)12.5%
12.5%
متوسط (5 نظر)31.25%
31.3%
ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%
خيلي ضعيف (5 نظر)31.25%
31.3%

تعداد نظرات:16

بروزرساني اطلاعات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)25%
25%
متوسط (5 نظر)31.25%
31.3%
ضعيف (1 نظر)6.25%
6.3%
خيلي ضعيف (6 نظر)37.5%
37.5%

تعداد نظرات:16

کيفيت مطالب سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.25%
6.3%
خوب (3 نظر)18.75%
18.8%
متوسط (6 نظر)37.5%
37.5%
ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%
خيلي ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%

تعداد نظرات:16

گرافيک سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (2 نظر)12.5%
12.5%
خوب (4 نظر)25%
25%
متوسط (6 نظر)37.5%
37.5%
ضعيف (0 نظر)%
%
خيلي ضعيف (4 نظر)25%
25%

تعداد نظرات:16

نحوه طبقه بندي اطلاعات راچگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)25%
25%
متوسط (5 نظر)31.25%
31.3%
ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%
خيلي ضعيف (4 نظر)25%
25%

تعداد نظرات:16

ارتباط موضوعي مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (7 نظر)43.75%
43.8%
متوسط (2 نظر)12.5%
12.5%
ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%
خيلي ضعيف (4 نظر)25%
25%

تعداد نظرات:16

ارتباط مطالب باتصاوير را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (1 نظر)6.25%
6.3%
خوب (5 نظر)31.25%
31.3%
متوسط (4 نظر)25%
25%
ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%
خيلي ضعيف (3 نظر)18.75%
18.8%

تعداد نظرات:16

کيفيت تصاوير سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (1 نظر)6.25%
6.3%
خوب (6 نظر)37.5%
37.5%
متوسط (1 نظر)6.25%
6.3%
ضعيف (4 نظر)25%
25%
خيلي ضعيف (4 نظر)25%
25%

تعداد نظرات:16