نام کاربري   تایید رمز عبور
نظرسنجی خدمات پرتال آب و فاضلاب استان اصفهان (تعداد شرکت کنندگان:122 نفر)
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.67%
6.7%
خوب (4 نظر)26.67%
26.7%
متوسط (3 نظر)20%
20%
ضعيف (2 نظر)13.33%
13.3%
خيلي ضعيف (5 نظر)33.33%
33.3%

تعداد نظرات:15

نحوه دسترسي به مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (8 نظر)53.33%
53.3%
متوسط (1 نظر)6.67%
6.7%
ضعيف (1 نظر)6.67%
6.7%
خيلي ضعيف (5 نظر)33.33%
33.3%

تعداد نظرات:15

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (2 نظر)13.33%
13.3%
متوسط (7 نظر)46.67%
46.7%
ضعيف (0 نظر)%
%
خيلي ضعيف (6 نظر)40%
40%

تعداد نظرات:15

نحوه اطلاع رساني موضوعات را ارزيابي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.67%
6.7%
خوب (2 نظر)13.33%
13.3%
متوسط (5 نظر)33.33%
33.3%
ضعيف (2 نظر)13.33%
13.3%
خيلي ضعيف (5 نظر)33.33%
33.3%

تعداد نظرات:15

بروزرساني اطلاعات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)26.67%
26.7%
متوسط (5 نظر)33.33%
33.3%
ضعيف (1 نظر)6.67%
6.7%
خيلي ضعيف (5 نظر)33.33%
33.3%

تعداد نظرات:15

کيفيت مطالب سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (1 نظر)6.67%
6.7%
خوب (3 نظر)20%
20%
متوسط (5 نظر)33.33%
33.3%
ضعيف (3 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)20%
20%

تعداد نظرات:15

گرافيک سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (2 نظر)13.33%
13.3%
خوب (4 نظر)26.67%
26.7%
متوسط (5 نظر)33.33%
33.3%
ضعيف (0 نظر)%
%
خيلي ضعيف (4 نظر)26.67%
26.7%

تعداد نظرات:15

نحوه طبقه بندي اطلاعات راچگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (4 نظر)26.67%
26.7%
متوسط (5 نظر)33.33%
33.3%
ضعيف (2 نظر)13.33%
13.3%
خيلي ضعيف (4 نظر)26.67%
26.7%

تعداد نظرات:15

ارتباط موضوعي مطالب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي خوب (0 نظر)%
%
خوب (7 نظر)46.67%
46.7%
متوسط (2 نظر)13.33%
13.3%
ضعيف (2 نظر)13.33%
13.3%
خيلي ضعيف (4 نظر)26.67%
26.7%

تعداد نظرات:15

ارتباط مطالب باتصاوير را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (1 نظر)6.67%
6.7%
خوب (5 نظر)33.33%
33.3%
متوسط (3 نظر)20%
20%
ضعيف (3 نظر)20%
20%
خيلي ضعيف (3 نظر)20%
20%

تعداد نظرات:15

کيفيت تصاوير سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد
خيلي خوب (1 نظر)6.67%
6.7%
خوب (6 نظر)40%
40%
متوسط (1 نظر)6.67%
6.7%
ضعيف (4 نظر)26.67%
26.7%
خيلي ضعيف (3 نظر)20%
20%

تعداد نظرات:15