کاربرگرامی خوش آمدید.

 این نظر سنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت آبفای استان اصفهان می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.
شرکت آبفای استان اصفهان

 

لیست ارزیابی های در حال برگزاری